Elatis

Vanemal on kohustus oma alaealist last ülal pidada ja hoolitseda selle eest, et laps saaks kasvamiseks ja arenguks vajaliku ülalpidamise.

Ülalpidamist on õigustatud saama ka laps, kes täisealiseks saanuna jätkab põhi- või keskhariduse omandamist põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses kuni lapse 21-aastaseks saamiseni.

Vanem, kes ei ela lapsega koos või kui ta ei osale lapse kasvatamises, on kohustatud andma lapsele ülalpidamist elatise maksmise teel.

Igakuine elatis ühele lapsele ei või olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära. 2016.a on ühele lapsele elatis ühes kuus 215 eurot.

Kui vanem ei täida ülalpidamiskohustust on võimalik esitada kohtule maksekäsu kiirmenetluse avaldus lapse elatisnõudes või elatishagi.